Regulamin wynajmu i rezerwacji domków „Amelkowo”

 Mamy nadzieje, że przestrzeganie poniższych punktów regulaminu służyć będzie zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwu naszych Gości.

 1.Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu domków letniskowych. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji (wpłacenia 30% ceny pobytu) umowę najmu uważa się za zawartą.

2.Rezerwacja i zaliczka

 1. Uzgodnioną rezerwację wstępną (telefoniczną lub mailową) należy potwierdzić wpłacając na nr konta 47 1140 2004 0000 3702 7502 3468 , kwotę o której mowa w pkt. 1 w ciągu 24 godzin (liczy się data zaksięgowania na koncie odbiorcy). Brak wpłaty w powyższym terminie może spowodować anulowanie rezerwacji wstępnej.
 2. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
 3. Wpłata zadatku przez Wynajmującego oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu.
 4. Wynajmujący zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt.
 5. Pozostałą kwotę za pobyt Wynajmujący wpłaca gotówką w dniu przyjazdu przy pobieraniu kluczy.
 6. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana. W dniu przyjazdu może być też pobrana kaucja (na poczet ewentualnych zniszczeń), która jest zwracana przy wyjeździe.
 7. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od nas, zadatek nie podlega zwrotowi.
 8. W przypadku przyjazdu z psem kaucja zabezpieczająca przed zniszczeniem może być wyższa.

3.Odbiór domku

 1. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 14.00 (przyjazd), a kończy o godz. 10.00 (wyjazd).
 2. Wynajmujący zobowiązany jest do poinformowania Właściciela lub osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy najpóźniej jeden dzień przed przyjazdem, jeżeli godzina przyjazdu jest inna niż w punkcie nr 1.
 3. W przypadku przekroczenia deklarowanej w karcie zgłoszeniowej liczby osób korzystających z Domku (bez zgody i wiedzy właściciela lub osoby upoważnionej), właściciel zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty lub nawet odmowy przyjęcia nadliczbowych osób.
 4. Wynajmujący po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać Domek, tzn. sprawdzić meble, okna, zmywarkę, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia znajdujące się w Domku.
 5. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Właściciela.
 6. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w Domku w wyniku nieprawidłowego użytkowania w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.

4.Użytkowanie domku

 1. W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, wszelakie próby palenia tytoniu w Domku będą skutkować natychmiastowym zerwaniem umowy.
 2. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym specjalnie do tego celu miejscu lub innym wskazanym przez Właściciela.
 3. W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w Domku.
 4. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe. Zabrania się wnoszenia do Domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 5. Wynajmujący nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela obiektu dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Domku. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela obiektu.
 6. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu Domku w stanie zastanym.
 7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.
 8. Dzieci pozostają cały czas pod opieką swoich prawnych opiekunów (rodziców), którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
 9. Akceptujemy zwierzęta pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu podczas rezerwacji oraz, że nie będą zagrażały i przeszkadzały osobom mieszkającym w pobliżu. Wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta ponosi Wynajmujący. Psy mogą się poruszać po ośrodku tylko na smyczy i w kagańcu, tylko w towarzystwie swojego opiekuna.
 10. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.